9.3.17

L'INSTITUT, ANY 1936 (II)


El document titulat "El personal del Instituto" té un interés especial perquè comença a tractar la repressió duta a terme contra el personal de secundària i concretament contra el de l'Institut.
Argumentant la necessitat de realitzar una depuració del professorat "para evitar que en lo sucesivo, responda a su transcendental misión", el Governador Civil que, aleshores, era Mateo Torres, publica un decret de data 24 d'octubre de 1936 (B.O, 10905) pel que es crea una "Comissió per a la depuració del personal dels centres d'ensenyament secundari i professional, amb els vocals següents:
- José de Oleza y de España, Jefe de Estadística.
- Gabriel Cortés Cortés, abogado.
- José Enseñat Martínez, Teniente Coronel de Artillería, delegado militar de telégrafos.
- Antonio Villalonga Villalonga, Jefe de Sindicatos Patronales de Falange Española.Aquesta comissió declarà aptes per a continuar exercint les seves tasques o funcions al professorat i funcionaris que tenen l'observació de APTO a la llista i, en els casos següents, indiquen la seva situació que per més comprensió dels lector, completaré quan dispòs de més informació obtinguda per altres fonts:
- Sebastián Font y Salvá (No apto)
- Gabriel Alomar Villalonga (Ausente) Nota: era a Madrid amb el fill Víctor quan va estallar la guerra i no havia tornat).
- Luís Ferbal Campo (Detenido) Nota: estava pres juntament amb Odón de Buen.
- Docmael López Palop (Detenido) Nota: pres a Can Mir.
- José Sans Baget (Ausente) Nota; sembla que era fora de Mallorca.
- Eduardo Gómez Ibáñez (Ausente) Nota. era fora de Mallorca.
- Juan Rullán Roca (No Apto) Nota: pres a Can Mir.
- Joan Nadal Bujosa (No Apto) Nota: pres a Can Mir. 

Per altra banda el document dona compte que els exàmens es realitzaren durant la segona quinzena de novembre a l'Escola Normal per part del professorat declarat "apte".