7.12.16

LA NAVEGACIÓ TALAIÒTICA (II)

"Assenyalàvem en la introducció de la part I que en arqueologia resulta descoratjador parlar d'una activitat humana sense tenir accés als artefactes.Aquest seria el cas de l'arqueologia naval prehistòrica de les comunitats baleàriques. De totes maneres és un inconvenient generalitzat; són molt pocs els artefactes de navegació prehistòrics i protohistòrics que poden ser estudiats de forma raonablement completa a partir del registre arqueològic. Davant d'aquesta situació resulta indispensable la informació que ens proporciona la iconografia nàutica. Malgrat tot, la qüestió ha de ser observada amb perspectiva menys pessimistes del que sol ser habitual, ja que 8 grafits nàutics, en una illa tan petita com Menorca, no són en absolut menyspreables; per valorar-ho en termes comparatius, recordem que en tota la façana atlàntica, que va des de Galícia a l'uadi Draa, ja prop de terme Jubi a la costa marroquina, comptem únicament amb set documents iconogràfics.

Aquesta part II de l'article té la finalitat de revisar i valorar, a la llum de l'estat actual de la investigació nàutica mediterrània, els grafits de temes nàutics que tenim a les illes, ja que algunes reflexions sobre els mateixos, fetes ja fa anys, han quedat amb el temps desfasades i requereixen un estudi més detingut, a la llum del nou estat de la qüestió que es va desenvolupar en la part I d'aquest mateix treball.

Pretenem també dedicar una atenció especial a l'extraordinària mestratge en els treballs d'acoblament de fusta de les gents talaiòtiques, que no tenien res envejar als realitzats pels fusters de ribera de l'Edat del Ferro mediterrània; per tant, estaven en condicions de produir arquitectura naval tan sofisticada com la que podem observar en altres entitats arqueològiques contemporànies, com podrien ser la sarda i la vil·lanoviana.

Les fonts escrites són extraordinàriament curtes i molt poc variades com per donar un suport decisiu a l'estudi de la documentació anteriorment esmentada, però així i mereixen una relectura des d'una perspectiva nàutica, ja que pensem que han estat poc o gens tingudes en compte als efectes que aquí ens interessen."